పల్లెటూరి ఎలుక, పట్టణం ఎలుక

ఒక రోజు ఒక పట్టణం ఎలుక తన బంధువును కలవడానికి పల్లెటూరు వెళ్ళాడు.

పట్టణం నుంచి వచ్చిన తన బంధువును చూసి పల్లెటూరు ఎలుక చాలా సంతోషించింది. అతిధి మర్యాదలు చేయడానికి ఎక్కువ ఏమి లేకపోయిన తన దెగ్గిర వున్న స్వల్పాహారంతో జున్ను ముక్క, పళ్ళు పెట్టి ఏంతో మర్యాద చేసింది.

పట్టణం ఎలుక మట్టుకు జున్ను ముక్క చూసి, “ఇదేంటి? నువ్వు ఇంకా జున్ను ముక్కల మీదే బతుకుతున్నావా? నా మాట విని నాతో పట్నం వచ్చేయి. అక్కడ రోజు విందు భోజనం తినొచ్చు. ఎంత కాలం ఇలా పేదరికంలో గడిపేస్తావు?” అని అడిగింది.

ఈ మాటలు విని ఆశ కలిగిన పల్లెటూరి ఎలుక పట్నం వెళ్ళడానికి తయ్యారు అయ్యింది. రెండు ఎలుకలూ రోజంతా ప్రయాణం చేసి బాగా ఆకలి మీద పట్నం చేరుకున్నాయి.

పట్నం ఎలుక గర్వంగా తను ఉంటున్న ఇంట్లో వంట గదికి తీసుకువెళ్ళింది. ఆకడ ఇంట్లోవాళ్ళు వండుకున్న భోజనం ఇద్దరు ఎలుకలకు పండగ రోజు తినే విందు భోజనంగా అనిపించింది.

పల్లెటూరి ఎలుక, “నువ్వు నిజమే చెప్పావు! మా వూరిలో ఎప్పుడొ పండగలకు తప్ప ఇలా వండుకోరు మనుషులు. పొద్దున్నే పొలానికి వెళ్ళే హడావిడిలో చద్దన్నం తిని వెళ్ళిపోతారు. ఇది చాలా బాగుంది” అంటూ ముందు ఏమి తిందామా అని చుట్టూరా చూసుకుంది.

కాని ఎలుకలు భోజనం ముట్టుకునే లోపల ఒక భయంకరమైన శబ్దం విని పించింది. పల్లెటూరి ఎలుక ఖంగారు పడి, “ఆ చప్పుడు ఏమిటి?” అని అడిగింది.

“ఇంటి కుక్కలోస్తాన్నాయి, త్వరగా దాక్కో!” అంటూ పట్నం ఎలుక ఒక రంద్రంలోకి దూరింది. వెనుకే పల్లెటూరి ఎలుక కూడా దూరింది. “ఇలా ఎంత సేపు?” అని అడిగింది.

“అవి అలా వస్తూనే వుంటాయి. అవి చూడనప్పుడు మనకి కావాల్సిన ఆహారం ఈ రంద్రంలోకి తెచ్చుకుని హాయిగా తినచ్చు” అని పట్నం ఎలుక జవాబు చెప్పింది.

ఇది విన్న పల్లెటూరి ఎలుక, “భయ పడుతూ విందు భోజనం తినే కన్నా ప్రశాంతంగా జున్ను తినడం మేలు!” అని ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే తన ఊరికి వెళ్ళిపోయింది.

Idols in the Hindu Way of Life – Why Are They Worshipped?

Sadhguru: India is one place where they went into elaborate systems of idol-making. This has been misunderstood by other cultures as worshiping some doll as a god. No. Here, people are very much aware that it is we who create the shapes and forms. If you look at it from the standpoint of modern science, we know today that everything is the same energy, but everything is not the same in the world. This energy can be like an animal or this energy can function like the Divine. When I say “the Divine,” I am not talking about you as a being. I am talking about the body itself. The physical body itself can be transformed into a Divine entity if we just reorganize our systems in a particular way.

Hindu is a cultural identity, not a religious identity. In the Hindu way of life, the only important thing in human life is his liberation.

For example, between the full moon day and the new moon day, each of the fourteen nights are so different. Today, we live with so much electric light, so you don’t know the difference. Suppose you lived on a farm or in a forest where there was no electricity, then every night would be very different because the moon comes up at different times and it has different shapes and forms. But it is the same moon. It is not a different entity. The same moon has different impacts at different times. Just a little rearrangement, see what a difference it has made.

Similarly, if you re-arrange the energy system in the body, this body which is just a mass of flesh right now, can become a divine entity. The whole system of yoga is oriented towards this. Gradually, if you give it sufficient attention and practice, you will see that this body is no longer just craving for self-preservation and procreation, it has become something else altogether. It is no longer just a physical entity. Though it is physical, though it is biology, it need not be limited to the physical. It can function and operate in a completely different dimension. Its very presence can become different. It is from this context that many yogis who made their bodies in a certain way, allowed people to worship their bodies. They themselves would not be there in the body, but they let people worship their body because it has become like a divine entity. It is a reorganized energy – completely engineered.

The Hindu Way of Life

One fundamental thing that I would like to clear up about the Hindu way of life is, with the Hindu, there is no “ism” because it is a geographical and cultural identity. Anyone born in the land of Indus is a Hindu. There is no particular belief system, god or ideology which you can call as the Hindu way of life. Whatever you do in this culture is Hindu. You can worship a man-god and be a Hindu. You can worship a woman-god and be a Hindu. You can worship a cow and be a Hindu. You can worship a tree and be a Hindu. Or you don’t worship anything and you can be a Hindu. Hindu is a cultural identity, not a religious identity. In the Hindu way of life, the only important thing in human life is his liberation. Mukti is the only goal.

The Science of Idol-Making

There is a whole science of idol-making where a certain form is created with a particular material and energized in a certain way. Different idols are made in different ways where they relocate or rearrange the chakras in certain places to make them into completely different possibilities. Idol-making is that science through which you manifest the energy in a particular way so that your quality of life can be enhanced.

The temple was not created as a place of God or a place of prayer. It was created as a place of energy where everyone could go and make use of it.

Temples in India, were built as a very deep science. They were not created for worship. When I say temple, I am referring to the ancient temples. Most modern temples are built just the way you build shopping complexes. Temple building is a very deep science. If the basic aspects of the temple – the size and shape of the idol, the mudra that the idol holds, the parikrama, the garbha griha, and the mantras used to consecrate the idol are properly matched, a powerful energy system is created.

In Indian tradition, no one told you that if you go to a temple, you must worship and give money and ask for something. This is something that people have started now. Traditionally, they told you, if you go to the temple, you must sit for a while and come. But today you just touch your bottom to the floor and run away. This is not the way. You are required to sit there because there is a field of energy that has been created. In the morning, before you go out into the world, the first thing you do is you go sit in the temple for a while. This is a way of recharging yourself with very positive vibrations of life so that you go into the world with a different perspective. The temple was not created as a place of God or a place of prayer. No one was ever allowed to lead a prayer. It was created as a place of energy where everyone could go and make use of it.

Badrinath Temple – The Legend and History

Sadhguru: There is a legend about Badrinath. This is where Shiva and Parvati lived. It is a magnificent place at around 10,000 feet in the Himalayas. One day, Shiva and Parvati took a walk. When they came back, at the entrance of their home a little baby was crying. Looking at this child crying his heart out, Parvati’s maternal instincts came up and she wanted to go pick up the child. Shiva stopped her and said, “Don’t touch that child.” Parvati replied, “How cruel. How can you say that?”

Shiva said, “This is not a good baby. Why does he land up at our doorstep by himself? There is no one around, no footprints of parents in the snow. This is not a child.” But Parvati said, “Nothing doing! The mother in me will not allow me to let the child be like this,” and she took the baby into the house. The child was very comfortable, sitting on her lap, looking very gleefully at Shiva. Shiva knew the consequence of this but he said, “Okay, let’s see what happens.”

Parvati comforted and fed the child, left him at home and went with Shiva for a bath in the nearby hot water springs. When they came back, they found the doors were locked from the inside. Parvati was aghast. “Who has closed the door?” Shiva said, “I told you, don’t pick up this child. You brought the child into the house and now he has locked the door.”

Parvati said, “What shall we do?”

Shiva had two options: one was to burn up everything in front of him. Another was to just find another way and go. So he said, “Let’s go somewhere else. Because it’s your beloved baby, I cannot touch it.”

This is how Shiva lost his own home and Shiva and Parvati became “illegal aliens”! They walked around, looking for an ideal place to live and finally settled down in Kedarnath. Did he not know, you may ask. You know many things, but you still allow them to happen.

Adi Shankaracharya and Badrinath

Badrinath also has historical significance because the temple here was installed by Adi Shankara. Adi Shankara was born in a place called Kaladi in Kerala over a thousand years ago. He was a prodigal child and an extraordinary scholar with almost super-human capabilities. At the age of two, he could fluently speak and write Sanskrit. At the age of four, he could recite all the Vedas, and at the age of twelve, he took sanyas and left his home. Even at such a young age, he gathered disciples and started walking throughout the country to re-establish the spiritual sciences.

Adishankaracharya

Adi Shankara’s guidance came from Gowdapada. Under his guidance, Shankara went about doing all this incredible work. Gowdapada is very much a part of our tradition also. He was an extraordinary guru, but his teachings were never written down. He made sure it was not written down. He must have taught thousands of people but he produced fifteen to twenty good people who re-established the spiritual science in the country very quietly, without any noise, without starting a new religion or anything. In many ways, that has been the intention of Isha’s work also – not to establish a new religion or a new scripture, but to establish the spiritual sciences just as a way of life, as an inculcation within a human being.

The Badrinath temple was installed by Adi Shankara. He set up his own people there. Even today, the descendants of the families that he set up traditionally, the Nambudiris, are the priests in the temple. Visually, this area is an incredible place. The town is not very well kept, but if you look around at the rest of it, it is incredibly beautiful. From Govind Ghat to Badri, that 25-kilometer drive is probably the most incredible drive you can have anywhere in the world. I have traveled to many places but this 25-kilometer drive is so incredible, there are no words to describe how the mountains are.

From Kaladi to Badrinath, the distance is more than three thousand kilometres by walk. Adi Shankara walked such distances not just south to north but also east to west. He walked up and down the country thrice and east to west once. Once, when he was up in the north, he came to know intuitively that his mother was dying. At the age of twelve, his mother had given him permission to take sanyas only after he had promised her that he would be there with her at the moment of her death. So when he realized that his mother was ill, he walked all the way back to Kerala just to be with her beside her deathbed. He spent a few days with his mother and after she had died, he walked back north again. When you travel to the Himalayas, you will wonder how anyone could have walked through this. Imagine the effort involved. Motorized travel destroyed pilgrimage! If you had walked, it would settle your life for good.

The purpose of coming to the Himalayas is not to achieve something. This was an opportunity to simply be dwarfed – if not dissolved, at least to be dwarfed. You can’t believe that thousands of years of ago, people went into these mountains when there were no roads, automobiles or maps of where the mountain begins and where it ends. Just going. If you want to progress on the path of yoga, this is needed. Not knowing where the end is, simply keep going. “It doesn’t matter where it begins or where it ends, till I reach there, I simply keep going.” Unless a person has this attitude and strength within himself, the spiritual path is out of question.

Karna – Hero or Villain?

Karna is among the most popular and complex characters in the Mahabharata, showing both nobility and nastiness over the course of the story. In this article, Sadhguru looks at the basis of his undoing – his bitterness.

The “low-born” king

He was resentful because he did not know whose child he was. But the people who brought him up, did so with utmost love. His foster parents, Radha and Athiratha, loved him immensely and brought him up very well, the way they knew. He always remembered how much his mother loved him. “That is one person who loved me for who I am,” he says. Out of his competence and the will of fate, he became Angaraja – the king of Anga. He got many things and was given a position and place in the palace. In many ways he was also a big king’s sidekick. Duryodhana held him dear and took advice from him. He had everything that life could offer. If you look at his life, the fact of it is that he was a charioteer’s son who became a king. He should have been really happy. A child who is found floating on the water grows up to become a king. Is it not a wonderful thing? But no, he did not give up his resentment. He was always unhappy and miserable because he could not come to terms with what he was being labeled as. Wherever he went, people referred to him as a suta or “low-born” because of his ambitions. Throughout his life he complained about this. All the time, he nourished bitterness within himself about his so-called low birth.

This bitterness made a wonderful human being into such a nasty and ugly character in the Mahabharata. He was a great human being and showed his greatness in different situations, but because of this bitterness, in many ways it was he who turned everything wrong. For Duryodhana, it did not matter what Shakuni said or did, it was Karna’s advice which always sealed the deal. After everything was decided, he would look at Karna, “What shall we do?” Karna could very easily have turned the direction of the whole story.

Tragedy and sacrifice

His life went through various pitches of tragedy and sacrifice alternately. He displayed this sense of sacrifice continuously, but no good came out of it because he was destroyed by the one thing that mattered to him the most – he wanted to be somebody that he was not, at least in the society. Maybe he actually was in reality, but as far as society was concerned, he wanted to be somebody he was not. Because of this obsession, he continuously blundered. He was an intelligent man. He had enough sense to see that what Duryodhana was doing was wrong. But he was not just a passive participant, he was an active participant who goaded Duryodhana on, many times. Duryodhana’s life could have been saved if only Karna used his intelligence rather than his loyalty and gratitude. He failed to use his intelligence and continuously went from one blunder to another.

A life full of wrong turns

When Krishna came to sue for peace, he spoke to Karna. “Why are you doing this to yourself? This is not what you are. Let me tell you what your parentage is. Kunti is your mother and your father is Surya.” Suddenly, Karna broke down. He always wanted to know who he was and where he came from. He always wanted to know who it was who let him off in the river in that little box. Suddenly, he realized that he had been actively trying to nurture hatred towards the five Pandavas, even though it was not naturally so. Because of his gratitude to Duryodhana, somewhere, he believed he must hate these five people. Though there was no hatred in his heart, he worked it up all the time and came out meaner than anyone. If Shakuni said one mean thing, he would say the next mean thing. And he wouldn’t stop there because he was always working up his hatred trying to prove his loyalty and be grateful for what Duryodhana had done for him. Somewhere deep inside, he knew that everything he was doing was wrong, but his loyalty was so strong that he continued to do it. He was a wonderful guy but he continuously made mistakes. All our lives are like that – if we make one wrong choice, it takes ten years to recover, isn’t it? He never recovered because he made too many wrong turns.

Existence is not making a judgment about who is good or bad. It is only social situations that try to judge people as good and bad. It is only individual human beings who try to judge you as good and bad. Existence never judges because it is not written anywhere that one thing is good and some other thing is bad. It is just that if you do the right things, the right results happen to you. If you don’t do the right things, the right things do not happen to you. I think that’s perfectly fair. All the Karna fans think it is unfair that he should have been put through so much. I think it’s perfectly fair. Society may not be fair, but the existence is perfectly fair – unless you do the right things, the right things will not happen to you. If existence was not like this, there would be no value for doing the right things or for human intelligence. Nothing that we value in our life would be valuable if you could do wrong things and still the right things happened to you. Life doesn’t work like that.

Highlights of PM Narendra Modi’s speech in Lok Sabha

PM Narendra Modi said on Friday that his government is trying to address “old” problems which it had inherited from the previous government.

The Prime Minister was speaking on the motion of thanks to the President’s Address in the Lok Sabha.

Highlights of PM Narendra Modi’s speech in Lok Sabha

*If we all join hands and decide we will combat corruption together, our nation can be corruption free

*Corruption has ruined the nation and the nation should not discuss it through a political prism

*Govt should run a policy-driven state

*People earlier were scared to talk about black money

*We have compelled the nation to talk about black money this is a big thing.

*The SC had asked for SIT to be formed but what happened for 3 years

*Our first decision in our first Cabinet meeting was the decision on SIT on black money

*No one should think we are talking about black money because we are vindictive

* No one will be spared in the black money probe

*We talk a lot about farmers, but shouldn’t we find ways to address issues of farmers

* “Per drop, more crop” is what we want to focus on

*We brought in the system of self-attestation. Things may be small but they are things that inspire the trust of the people

*Our retired government employees are supposed to give proof of their living for pension, can’t we change such systems?

*We brought in the system of self-attestation. Things may be small but they are things that inspire the trust of the people

*It is the poor, the farmer, the tribal communities that are on my mind when I am travelling

*The poor are on our mind but we do not think of playing politics over the poor. We think of how to do good work for the poor

అసలు యజమాని ఎవరు?

ఒక సారి ఒక సామంతరాజు బీర్బల్ తెలివితేటల గురించి విని ఆయనని చూడాలని ఒక రైతు వేషం ధరించి గుర్రం మీది రాజధాని వైపు బయలుదేరాడు.

దారిలో ఒక కుంటి వ్యక్తి రహదారులను సహాయమడుగుతూ కనిపించాడు. సామంతరాజు జాలి పడి ఆ వ్యక్తికి సహాయం చేయాలని నిశ్చయించుకున్నాడు. ఆగి ఆ కుంటి వ్యక్తిని పలకరించాడు. అతను రాజధాని వెళ్ళాలని చెప్పాడు.

సామంతరాజు వెంటనే కుంటి వ్యక్తిని గుర్రం యెక్కించి తను నడవ సాగాడు.

రాజధాని చేరాక ఆ కుంటి వాడు దిగడానకి ఇష్టపడలేదు. కేకలూ అరుపులూ మొదలపెట్టాడు. సామంతరాజు నిర్ఘాంతపోయి చూస్తుండగా చుట్టూర పది మంది చేరారు.

కింటివాడు చేరిన జనానికి తనదే గుర్రమని, ఆ రైతు వేశం లో వున్న సామంతరాజును కేవలం అతని పనివాడని చెప్పాడు. సామంతరాజు, కాదు, గుర్రం అతనిదని, సహాయం చేస్తే ఇలా ఇరుక్కున్నట్టు చెప్పాడు.

ఇద్దరు కలిసి అక్బర్ చక్రవర్తి దర్బారుకి న్యాయంకోసం వచ్చారు.

అక్బర్ బీర్బల్ను న్యాయం చెప్ప మన్నాడు.

బీర్బల్ గుర్రాన్ని గుర్రపుశాలలో కట్టేయమని ఆదేశించి, వీళ్ళిద్దరిని మరునడు మళ్ళి దర్బారుకి రమ్మన్నాడు.

తెల్లవారింది.

ఇద్దరు దర్బారులో హాజరయ్యారు. బీర్బల్ ఇద్దరిని గుర్రపుశాలకి తీసుకువెళ్ళి, కుంటాడిని, “నీ గుర్రం తీసుకో”, అన్నాడు.

అక్కడ అన్ని గుర్రల మధ్య తనదని వాదించిన గుర్రం తెలుసుకోలేక, బిక్క మొహం వేశాడు.

అదే సామంతరాజు వెంటనే తన గుర్రాన్ని గుర్తుపట్టేడు. గుర్రం కూడ యజమానిని చూసి సంతోశంగా సెకిలించింది.

వెంటనే బీర్బల్ కుంటాడిని శిక్షించమని, గుర్రానికి అసలు యజమాని సామంతరాజు అని, అక్బర్ కి నివేదించాడు.

సామంతరాజు ఎంతో సంతోశంతో తనెవరో చెప్పి బీర్బల్ని ప్రశంసించి  మళ్ళి తన రాజ్యానికి బయలుదేరాడు.

Biggest, Highest, Largest, Longest In the World

Biggest, Highest, Largest, Longest In the World
——————————————-
1. Tallest Animal :- Giraffe
2. Fastest Bird :- Swift
3. Largest Bird :- Ostrich
4. Smallest Bird :- Humming Bird
5. Longest Railway Bridge :- Huey P. Long Bridge, Lousiana (USA)
6. Tallest Building :- Burj Tower, Dubai
7. Longest Canal :- Suez Canal
8. Biggest City (Area) :- Mount Isa (Australia)
9. Largest City (Population) :- Tokyo, followed by Shanghai, New York, Beijing, London
10. Costiliest City :- Tokyo
11. Highest City :- Van Chuan (China)
12. Largest Desert :- Sahara (Africa)
13. Largest Dam :- Three Gorges Dam (China)
14. Highest Dam :- Hoover Dam (USA)
15. Largest Island :- Greenland

Railway Budget Highlights :2

The speed of trains connecting major metro cities would be increased up to 200 kilometres per hour (kmph) on nine select railway corridors in a bid to reduce travel time, railway minister Suresh Prabhu announced today.

“The speed of nine railway corridors will be increased from the existing 110 and 130 km per hour to 160 and 200 kmph respectively so that inter-metro journeys like Delhi-Kolkata and Delhi-Mumbai can be completed overnight,” Prabhu announced while presenting his maiden Railway Budget in Lok Sabha.

The increased speed will involve upgradation of track including turnarounds, improve rolling stock to higher standards and adopting improved methods of track recording, monitoring and maintenance.

Efforts would continue to “pursue with vigour” the special projects like high speed rail (Bullet Train) between Mumbai and Ahmedabad, Prabhu said.

The feasibility study for this was in an advanced stage and was expected by the middle of this year. “Quick and appropriate action will be taken once the report is available with us,” he said.

Regarding other high speed routes on the diamond quadrilateral, he said studies were being commissioned.

He also proposed to increase average speed of freight trains, both in empty and loaded conditions to be enhanced.

A policy of attaining speeds of 100 km per hour for empty freight trains and 75 km per hour for loaded trains was being put in place to pursue the objective of maximising loading in every trains, he said, adding that loading density on all major freight-bearing routes would be upgraded.

Here are the highlights of the Rail Budget 2015

*No increase in railway passenger fares.

*17000 more toilets to be replaced by bio-toilets

*An All India 24-7 helpline number will become operational

*A mobile application to address complaints of people is also being developed:

*Operation 5 minutes to ensure that a passenger travelling unreserved can purchase a ticket within 5 minutes

*The facility of e-ticketing will help us to go paper less

*SMS alert services for passengers to inform them about arrival and departure of trains

*Modern facilities for disabled citizens, senior citizens, patients through IRCTC

*24 to 26 coaches in certain identified trains, more general class coaches, ladders to be replaced

*In 400 stations wi-fi facility will be provided

* Rs 8.5 lakh crore will be invested in Railways in next 5 years

* Cleanliness in Railways highest priority under Swachh Rail Swachh Bharat

* Plans to building partnerships to gain long term financing and improve connectivity, modernise infrastructure

* Introduction of integrated ticketing will be done, a Defence travel system has been developed to make travel easier

* Mobile application to address complaints of people is also being developed

* This year itself replacement of 17000 more toilets by bio-toilets

* Surveillance cameras on select mainline and ladies compartments

* A1 category stations will be given the facility of Wi-Fi

* 67% more funds allotted for passenger amenities

* Rs 1,000 Nirbhaya Fund, which was lying idle so far, will finally board a train to provide women’s safety

* Satellite railway terminals in 10 major cities

* Investment 84% higher, 77 new projects


(1) No increase in passenger fares

(2) SMS alert service to be introduced on train arrival/ departure; CCTVs to be introduced in select trains and suburban trains for women safety.

(3) ‘Operation 5-minute’ to ensure ticketless passenger get regular ticket within five minute of entering station

(4) Rail-cum-road ticket to be extended to many stations; more trains to be added under scheme for ordering food while booking tickets

(5) More general class coaches to be added in identified trains; more AC EMU services for Mumbai suburban section.

(6) Toll free number 182 created for security related complaints

(7) Disposable linen on payment to be available at all stations.

(8) Railway helpline number 138 will become operational 24×7

(9) Railways to partner with private sector, PSUs and multilateral funding institutions

(10) Open Wi-Fi to be available at 400 railway stations; proposal to revamp the station re-development scheme.

నాణాల సంచి

ఒక సారి ఒక చమురు వ్యాపారికి ఒక కసాయి వాడికి చాల పెద్ద గొడవ ఐపోయింది. విషయం తేలక ఇద్దరు బీర్బల్ దగ్గరకు వెళ్ళారు.

తగువు తీర్చమని బీర్బల్ ని అడిగారు.

“అసలు గొడవ యేమిటి?” అని బీర్బల్ అడిగాడు.

అప్పుడు కసాయి వాడు ఇలా చెప్పాడు, “నేను మాంసం అమ్ముకుంటుంటే ఈ చమురు వ్యాపారి నా దుకాణానికి వచ్చి చమురు పోస్తానన్నాడు. పాత్ర తీసుకు రావడానికి నేను లోపలకి వెళ్ళి నప్పుడు ఇతను నా నాణాల సంచి తీసుకుని అది తనదే అని గొడవ చేస్తున్నాడు. నా డబ్బు సంచి నాకు ఇప్పించండి”

వెంటనే ఆ చమురు వ్యాపారి, “లేదు! అతను చెప్పేవన్నీ అబద్ధాలు. ఆ సంచి నాదే. నేను నాణాలు సంచి లోంచి తీసి లెక్ఖ పెడుతున్నాను. అది చూసి ఇతను దురాశతో నా సంచి కాచేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. న్యాయం చెప్పండి.” అన్నాడు.

బీర్బల్ యెన్ని సార్లు అడిగినా వాళ్ళిద్దరు చెప్పిన మాటే మళ్ళి మళ్ళి అదే మాట చెప్ప సాగారు.

ఈ గమ్మత్తైన సమస్యకి బీర్బల్ ఒక యుక్తిని అలోచించాడు.

ఒక పెద్ద పాత్రలో నీళ్ళు తెప్పించాడు. ఆ నీళ్ళల్లోకి సంచిలో నాణాలు వేశాడు. వెంటనే ఆ పాత్రలో నీళ్ళపైన పలచగా నూనె తేలింది.

ఆ తెట్టు చూసిన వెంటనే ఆ సంచి చమురు వ్యాపరిదని అందరూ గ్రహించారు.

బీర్బల్ సంచిలో మళ్ళి నాణాలు నింపి చమురు వ్యాపరికి ఇచ్చేసాడు. ఆ కసాయిని కఠినంగా శిక్షించాడు.